Газет туралы

«TALǴAR» ГАЗЕТІ

Меншік иесі – «Талғар газеті» ЖШС

«TАЛҒАР» газеті ЖШС компьютер орталығында теріліп, беттеледі.

НӨМІРДІҢ ТАРАЛЫМЫ – 1200 дана,  тапсырыс – 40.

«Talǵar» газетінің жазылу индексі:
Кәсіпорындар, мекемелер үшін – 15540
Жеке жазушылар үшін – 65540

Газет «Принт плюс» ЖШС баспаханасында басылады. Алматы облысы, Өтеген батыр кенті, Сейфуллин көшесі, 2 «в» үй