Газет туралы

ТАЛҒАР ГАЗЕТІ

Құрылтайшы  —  Талғар ауданының  әкімдігі.  Меншік иесі — ЖШС «Талғар» газеті

Газет ҚР-ның инвестициялар және даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы №15696-Г куәлігі 16.11.2015  жылы  берілген.

Газет аптасына 1 рет қазақ, орыс тілдерінде шығады.

Газет «ТАЛҒАР» ЖШС компьютер орталығында теріліп, беттеледі.

«Талғар»  газетінің  жазылу  индексі:

Кәсіпорындар, мекемелер үшін — 15540

Жеке жазушылар үшін — 65540

Газет «Алматы-Болашақ» АҚ  баспаханасында  басылады.

Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, №223 «в», Төле би көшесінің қиылысы.

Тел/факс: 378-42-00.

Индексі — 050026. Көлемі — 1  баспа табақ.

Ескерту:

  • Редакция  авторлар  мақаласы  мен  жарнама  мазмұнына жауап бермейді.
  • Авторлар қолжазбасы кері қайтарылмайды.
  • Автордың мақалалары редакция көзқарасын білдірмейді.
  • Көлемі (14 шрифт)  үш  компьютерлік  беттен  асатын  материалдар қабылданбайды.
  • Газет «ТАЛҒАР» ЖШС компьютер орталығында теріліп, беттеледі.
  • «Талғар» газетінде жарияланған материалдар мен фотосуреттерді көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке(сайтқа)  сілтеме  жасау міндетті.