Республикалық және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарына арналған АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

2020 жылғы 12 тамызға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты депутаттарының кезекті сайлауын тағайындауға байланысты Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы келесіні абарлайды:

  1. «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңның 28-бабы 3-тармағының талаптарына сәйкес эфирді және баспа алаңын төлеудің мөлшері, шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді сайлау алдындағы үгіт жүргізу басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей (2020 жылғы 18 шілдеден кешіктірмей) тиісті бұқаралық ақпарат құралдары хабарлауы және жариялауы, сондай-ақ Орталық сайлау комиссиясына мына мекен-жай бойынша ұсынуы тиіс: Нұр-сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 4, электрондық мекен-жайы: v.zheksembekova@election.gov.kz, a.khusainova@election.gov.kz.

  2. Бұқаралық ақпарат құралдары ақы төлеу мөлшері, эфирді және баспа алаңын беру шарттары мен тәртібі туралы мәліметтер жарияланғанға дейін кандидаттардың үгіт материалдарын орналастыру, тарату үшін эфир уақытын, баспа алаңын бере алмайды.

  3. Сайлау алдындағы үгіт кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады, яғни 2020 жылғы 23 шілдеде сағат 18-де басталады және 2020 жылғы 11 тамызда жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады.

 

Баспасөз қызметі

Қазақстан Республикасы

Орталық сайлау комиссиясы

тел. 75-21-03, 75-23-69

a.khusainova@election.gov.kz

v.zheksembekova@election.gov.kz

https://t.me/electionelection

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ для республиканских и региональных  средств массовой информации

 

В связи с назначением на 12 августа 2020 года очередных выборов  депутатов Сената Парламента Республики Казахстан Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан сообщает следующее:

1. В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» сведения о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади должны быть объявлены и опубликованы соответствующим средством массовой информации не позднее пяти дней до начала проведения предвыборной агитации (не позднее 18 июля 2020 года), а также представлены в Центризбирком по адресу: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 4, электронный адрес: v.zheksembekova@election.gov.kza.khusainova@election.gov.kz.

2. Средства массовой информации не могут предоставлять эфирное время, печатную площадь для размещения, распространения агитационных материалов кандидатов до опубликования сведений о размере оплаты, условиях и порядке предоставления эфира и печатной площади.

3. Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов – 18 часов 23 июля 2020 года, и заканчивается в ноль часов по местному времени 11 августа 2020 года.

Пресс-служба

Центральной избирательной

комиссии Республики Казахстан

тел. 75-21-03, 75-23-69

a.khusainova@election.gov.kz

v.zheksembekova@election.gov.kz

https://t.me/electionelection